Fıratsifed Tüzüğü

             FIRATSİFED

          FIRATSİFED SANAYİ VE İŞ DÜNYASI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

   Madde 1: FEDERASYON İSMİ VE MERKEZİ

Federasyonun Adı: Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu

Federasyonun Kısa Adı: FIRATSİFED` dir.

Federasyonun Merkezi Malatya`dır.

Madde 2:FEDERASYONUN AMACI

TRB1(Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl) bölgesi ve yakın çevresinde faaliyet gösteren,ortak ilke ve hedefleri benimseyen,kuruluş aynı sanayici ve iş adamları derneklerinin ortak sesi olarak bölgesel,sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak,projeler geliştirmek,iş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna ,yetkili kurumlara duyurmak amacıyla,üyeleri arasında güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak;

             Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere,Atatürk`ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas olarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak ,demokratik,laik,etkin hukuk devleti anlayışı içinde,sivil toplum kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak,sanayici ve iş adamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek üzere bağımsız bir platformda ,temsil tabanı geniş ,güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmektedir.

Madde 3:FEDERASYONUN FAALİYET ALANLARI

Federasyon, amacı doğrultusunda temsil ettiği iş dünyası kesimine öncelik vermek üzere:

1.Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal alt yapısının geliştirilmesi,ülke ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunur;

2.İş dünyasında etik değerlerin oluşturulmasına, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunmasına yönelik çalışmalar yapar;

3.Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakında takip eder. İş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini arttırması, teknoloji üreten veihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösteri, destek verir;

4.İş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yerde edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunabilir;

5.Şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü arttırıcı çalışmalar yapabilir;

6.Yatırımcıların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulmasını ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunabilir, yol gösterici çalışmalar yapabilir;

7.Kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterebilir;

8.Eğitim-öğretim faaliyetlerinin istihdam ve ekonomik gereksinimlerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesine destek olabilir;

9.Mesleki eğitimin geliştirilmesi için eğitim, proje vb. çalışma ve faaliyetlerde bulunabilir;

10.Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları ile işbirliği yapabilir;

11.Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapabilir;

12.Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilerek dengeli bir kalkınmanın sağlanması yönünde çaba gösterir, bölgesel ve sektörel planlama çalışmaları yapılabilir;

13.Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur, bu yönde faaliyetler yapar;

14.Uluslar arası ilişkilere önem verir; kurumsal, sektörel ve ulusal düzeylerde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirmeye çalışır;

15.Uluslar arası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında kurulmuş Federasyon veya kuruluşlara üye olarak katılabilir;

16.İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesini, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasında katkıda bulunur;

17.Görüş ve önerilerini geliştirerek bunları gerekli resmi ve özel şahıslara ve kamuoyuna iletebilir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturabilir;

18.Gayrimenkule tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni, irtifak, kira, şuf`a gibi haklar iktisap, tesis,terkin ve ferk edebilir;

19.Elde edeceği kazancı federasyona gelir kaydederek üyeleri arasında paylaştırmamak, sadece kendi amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla, kazanç elde etmek ve örnek teşkil etmek ve örnek teşkil etmek, öncülük ve liderlik yapmak üzere Genel Kurul kararıyla anonim ortaklıklara iştirak edebilir, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurabilir;

20.Amaçlarını gerçekleştirmek için konfederasyon kurabilir: kurulmuş olan konfederasyona katılabilir;

21.Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurtdışında kurulmuş konfederasyonlara üye olabilir;

22.Her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, popüler, teknik toplantılar,geziler vb. düzenleyebilir;araştırma ,inceleme,etütler vb. yapabilir;

23.Yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ve koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir;

24.Kadın ve gençlere yönelik çalışmalara destek olup,kadın ve gençlik projelerinde yer alabilir..

Madde 4:ÜYELİK KOŞULLARI

Federasyona üyelik için başvuracak Dernekler;

a)      Federasyona üye diğer derneklerle kuruluş amaçları aynı ,

b)      Tüzel kişiliği kazanmış,

c)      Federasyon gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip,

d)      Yasak faaliyetlerde bulunmayan,

e)      Feshe ilişkin herhangi bir sürecin başlatılmamış

f)       Federasyon merkezini ismini taşıdığı yerin ait olduğu coğrafi bölge sınırları içinde kurmuş,

g)      Federasyon iç yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt eden,

h)      Federasyonun kurucuları ve üyelik talebinde bulunan Dernekler ,üyeliğin kabulü ile birlikte   aşağıdaki ilkelere uymalarını benimsemişlerdir.Buna göre ,federasyona üye olmak isteyen Dernekler ;

Türkiye?nin kalkınmasında özel sektöre dayalı sanayileşme ve girişimciliğin önemini kavramış olmalı,

 • Ülke kalkınmasının önündeki engellerin ancak köklü ve bilimsel temeli olan reformlarla aşılabileceğini inancını taşımalı,
 • Çağdaş uygarlık hedefine ,laik demokratik ve insan haklarına saygılı bir hukuk devletine ,piyasa ekonomisinin erdemlerine inanmalı,
 • Sosyal sorumlulukların ve etik değerlerin bilincinde olmalı,
 • Ülkemizde hızlı kalkınmanın ,ancak bölgesel ve sektörel potansiyeller ile insan sermayesini  en iyi şekilde değerlendirmekle mümkün olacağı inancıyla,bu doğrultuda çaba göstermeli.
 • Avrupa birliği üyeliğini çağdaş ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir aşaması olarak değerlendirmeli,
 • Hiçbir şekilde politik ,etnik,dinsel,bölgesel vb. ayrımcılık yapmamalı
 • İsmini taşıdığı yöre veya faaliyet alanı olarak belirlediği sektöre ilişkin çalışmalar yaparak uluslararası/ulusal/bölgesel/yerel kalkınmada inisiyatif almış olmalı,
 • Üye yapısı ile ismini taşıdığı yöre veya faaliyet alanı olarak belirlediği sektörün ekonomik gücünü temsil edebilmelidir.

Madde 5 :ÜYELİK İŞLEMLERİ

       Federasyona girmek için 2.maddede belirtilen illerin sınırları ve komşu iller içinde faaliyet gösteren ve 4,maddedeki koşulları yerine getiren bölgesel ve sektörel nitelikli,kuruluş amaçları aynı sanayici,işadamları,girişimci dernekleri,kendi Genel Kurullarında karar aldıktan sora ,federasyon amaç ve faaliyet alanları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini,gerekli üyelik koşullarını yerine getireceklerini belirten ``Üyelik Başvuru Formu``nu doldurup yazılı olarak müracaat ederler.

        Aday Federasyonun üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az iki üye Derneğin önerisi şarttır.

        Yönetim kurulu ,başvuruların en çok 30 gün içinde ,üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp ,sonucu aday derneğe yazılı olarak duyurur.

         Aday Federasyonun Federasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıtlı işlemler yapılır.Giriş aidatı,aylık ve yıllık aidat ve katkı paylarının gereken bölümü alınır.Bu ödemeler 3 ay içinde gerçekleşmez ise üyelikleri düşürülür.

        Aday Federasyonun üyelik isteği Yönetim kurulu tarafından reddedilmişse ,itiraz halinde buna ilişkin nihai kararı Genel Kurul verir.

         Bu Tüzükte ve ilgili kanunlarda aksine hüküm olmayan hallerde üye Dernekler eşit haklara sahiptirler. Münhasıran sahip oldukları eşit haklar bakımından Federasyona üye derneklerin,üye sayılarına ve Federasyon Genel Kurulunda Derneğin temsil edecek delege sayılarına bakılmaz.

 

Madde 6:ÜYELİKTEN AYRILMA

       Federasyon üyeliğinin sona ermesi,üyelikten çıkma veya üyelikten çıkarılma şeklinde olur.Hiçbir üye Dernek ,federasyonda üye kalmaya zorlanamaz.Her üye Dernek ,yazılı olarak bildirmek kaydıyla ,federasyondan çıkma hakkına sahiptir.Federasyon üyeliğinden çıkan veya çıkartılan üye Dernekler,üyelikte bulundukları sürenin birikmiş borçlarını ödemekle yükümdürler.

Mevzuatta belirtilene ek olarak ;

 • Özürsüz olarak çalışma ve toplantılarda temsil edilmeyen ,verilen görevleri yapmayan ,görev almaktan kaçınan ve Federasyonun yaşamasına,amaç ile faaliyet konularına ilgisiz kalan,
 • Federasyona üye olma koşullarını yerine getirme vasfını kaybeden ve Federasyon Tüzüğü hükümleri ile Federasyon iç yönetmeliği,Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranan üye Dernekler,

     Federasyon Yönetim Kurulu tarafından verilecek bir kararla üyelikten çıkartılabilirler.Bu karar gerekçeli olarak üye derneğe yazı ile bildirilir.Üye derneği,bir ay içinde itiraz hakkı saklıdır.İtiraz halinde durum kararı veren kurulca yeniden incelenir.Yönetim kurulu ilk kararında ısrar ederse ,bu durum üye derneğe yine yazılı olarak bildirilir.

       Bir yıla ait ödentilerini ,o yılın bitiminden sonra altı ay içinde ödenmeyen üye dernekler,Yönetim Kurulu kararı ile Federasyon üyeliğinden çıkartılırlar.Ancak çıkartılmadan önce ,üyeye yıllık ödentisini ödemesi için gönderilecek taahhütlü mektubun tebliğinden sonra iki ay beklemesi gerekir.

        Üyelikten çıkartılan üye dernek ,kendisine bildirilen karara karşı  bildirim tarihinden başlamak üzere onbeş(15) gün içinde Federasyon Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir .İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır .İtirazın karara bağlanmasına kadar üye Federasyonun hak ve Yükümlülükleri devam eder .

         Üye derneğin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde,Federasyon Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.Ayrılan veya çıkartılan üye dernek tüm ödenti borçlarını ödemediği takdirde ,Federasyon yasal yollara başvurabilir.

Madde 7:FEDERASYON ORGANLARI

 1. 1.       Genel Kurul
 2. 2.      Yönetim Kurulu
 3. 3.      Denetleme Kurulu

    Federasyonun faaliyetlerini daha etkin yürütülebilmesini teminen,yukarıda belirtilen yasa gereği zorunlu olanlara ilaveten ,aşağıdaki organlar da ihdas edebilir.

 1. 1.      Danışma Kurulu
 2. 2.      Genel Sekreterlik
 3. 3.      Disiplin Kurulu